Konference “Iekļaujoša un atbalstoša skola-dzīvespriecīgs un zinātkārs bērns

2018. gada 12. aprīlī Jelgavas 1. internātpamatskolā- attīstības centrā sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju notika konference, lai aktualizētu jaunākās tendences un aktualitātes iekļaujošās un speciālās izglītības kontekstā Latvijā, iepazītu starptautisko pieredzi, kā arī dalītos savā .

Konferenci atklāja Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.

Dita Nīmante, Dr.paed., asoc. prof. Latvijas Universitāte, uzrunāja konferences dalībniekus, aktualizējot iekļaujošo izglītību politiskā, administratīvā, akadēmiskā līmenī un pedagoģiskā praksē Latvijā, īpaši akcentējot jaunāko pētījumu, IZM iepirkums, īsteno LU, Dr.psych., prof. Malgožata Raščevska, Dr.paed., asoc. prof. Dita Nīmante, Dr.psych., vadošā pētniece Solvita Umbraško, Dr.paed., docente Ilze Šūmane, Dr.psych., asoc. prof. Baiba Martinsone, Mag.oec. Ina Žukovska(LU PPMF),

«Pētījums par bērniem ar speciālām vajadzībām sniedzamo atbalsta pakalpojumu izmaksu modeli iekļaujošās izglītības īstenošanas kontekstā». Pētījums pieejams:

Savukārt ar iekļaujošās izglītības piemēriem un starptautisko pieredzi konferences dalībniekus iepazīstināja Aija Kļaviņa, Ph. D., prof., LSPA vadošā pētniece, kas vērsa klausītāju uzmanību uz to, kas ietekmē iekļaušanu mācību procesā, uzsverot mācību vides nozīmīgumu sadarbības modelim iekļaujošajā izglītībā.

Konferenci turpināja Jelgavas 1. internātpamatskolas- attīstības centra direktore Gunda Balode, iepazīstinot klausītājus ar labo praksi iekļaujošās izglītības īstenošanā Jelgavas 1. internātpamatskolā- attīstības centrā.

Jelgavas 1. internātpamatskolas- attīstības centra psiholoģe Agita Vimba konferences dalībniekiem uzsvēra izglītojamo psiho emocionālās veselības veicināšanu, kas ir atbalsts pozitīvai uzvedībai.

Mūzikas terapeite Solvita Ozoliņa klausītājus iepazīstināja ar mūzikas terapijas

metodēm, kas ir noderīgas darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām.

Konferences otrajā daļa, tās dalībnieki darbojās radošajās darbnīcās- praktikumos, katram bija iespēja gan praktiski darboties, gan dalīties pieredzē divpadsmit piedāvātajās darbnīcās.

Prieks par lielo atsaucību un vēlmi apgūt un uzzināt ko jaunu!

 


  Seminārs vispārizglītojošo skolu atbalsta komandu speciālistiem Jelgavas 1. internātpamatskolā- attīstības centrā.

  1. gada 23.martā VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Jelgavas 1.internātpamatskolu – attīstības centru organizēja semināru vispārizglītojošo skolu atbalsta komandu speciālistiem.

  Uz semināru, kas  notika Jelgavas 1.internātpamatskolā – attīstības centrā bija ieradušies vairāk kā 60 interesentu, no dažādām Latvijas vispārizglītojošajam skolām. Semināra galvenais akcents bija iekļaujošā izglītība un tās veiksmīga realizācija vispārizglītojošā skolā.

  Semināru atklāja Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļas vadītāja Mudīte Reigase, kura runāja par aktualitātēm iekļaujošajā izglītībā, jaunākajām tendencēm speciālās izglītības jomā, informēja par plānotajām izmaiņām Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā.

  Semināru turpināja Jelgavas 1.internātpamatskolas – attīstības centra speciālisti. Direktora vietniece izglītības jomā Ginta Strade iepazīstināja ar skolas pieredzi iekļaujošās izglītības īstenošanā, uzsvēra, ka skolas galvenais uzdevums ir veicināt ikviena izglītojamā spēju attīstību.

  Direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika pastāstīja par attīstības centra sniegto atbalstu citu izglītības iestāžu pedagogiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem. iespēju apmeklēt profesionālās pilnveides kursus, seminārus un piedalīties attīstības centra rīkotajās metodiskajās dienās.

  Līga Gutnika vēlreiz atgādināja par iespēju pedagogiem saņemt bezmaksas konsultācijas darbā ar izglītojamajiem ar dažādām speciālajām vajadzībām mācību procesa sekmīgai īstenošanai.

  Seminārā tika uzsvērts, ka ļoti svarīga ir bērnu agrīnā diagnostika un iespēja laicīgi saņemt nepieciešamo atbalstu. Arī šo pakalpojumu bez maksas piedāvā Jelgavas 1.internātpamatskolas – attīstības centra speciālisti.

  Logopēde Anita Stāvause dalījās pieredzē par atbalsta pasākumiem izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām un atbalsta komandas darbu skolā. Lielu interesi izraisīja A. Stāvauses piedāvātās atgādnes dažādiem mācību priekšmetiem.

  Fizioterapeite Linda Rimgaile iepazīstināja klātesošos ar rehabilitācijas pasākumiem un metodēm izglītojamo veselības uzlabošanai skolā.

  Psiholoģe Agita Vimba runāja par vecāku lomu un līdzdalību bērnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanai izglītības apguvē.

  Semināra noslēgumā VISC un Jelgavas 1.internātpamatskolas – attīstības centra speciālisti atbildēja uz semināra dalībnieku jautājumiem, kā arī visi interesenti tika iepazīstināti ar skolu. 


  Metodiskā diena

  “Kvalitatīva izglītības procesa organizēšana izglītojamiem

  ar speciālām vajadzībām”.

  2017.gada 6.decembrī Jelgavas 1.internātpsmatskola-attīstības centrs organizēja metodisko dienu Tukuma internātpamatskolas pedagogiem.

  Direktore Gunda Balode stāstīja  par Jelgavas 1.internātpsmatskolas- attīstības centra darbības virzieniem un atbalsta personāla sadarbību izglītojamo speciālo vajadzību nodrošināšanai.

  Direktora vietniece izglītības jomā Ginta Strode dalījās pieredzē par sekmīgas iekļaujošās izglītības īstenošanu skolā un atbalstu pasākumu nodrošināšanu .

  Skolotājiem no Tukuma bija iespēja vērot vairāku speciālo pedagogu un speciālā pedagoga, kas strādā ar Montesorī pedagoģijas metodēm un materiāliem vadītās stundas un iepazīties ar metodiskajiem materiāliem.

  Direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika iepazīstināja viesus ar atbalsta pasākumu, semināru, kursu piedāvājumu citu izglītības iestāžu pedagogiem, izglītojamajiem un vecākiem.

   

  Metodiskās dienas noslēgumā abu skolu kolēģi diskutēja par iekļaujošās izglītības tendencēm Latvijā.


  Seminārs vecākiem – „Vecāku skoliņa”

  “Ķermeņa posturālās muskulatūras nostiprināšanas un relaksācijas vingrojumi uz fitnesa bumbām”.

  2017.gada 31. oktobra pēcpusdienā skolas fizioterapeite Linda Rimgaile tikās ar vecākiem, skolā jau par tradīciju kļuvušajā „Vecāku skoliņā”.

  Pasākuma pirmajā daļā fizioterapeite sniedza teorētiskas zināšanas.

  Semināra tēmas:

  • Pareiza stāja;
  • Pareizas stājas veidošanās;
  • Ķermeņa posturālā muskulatūra;
  • Mugurkaula izmaiņas pie nepareizas stājas;
  • Ieteikumi vecākiem;
  • Līdzsvara un spēka trenēšana uz fitnesa bumbām;
  • Fitnesa pielietojums ikdienā.

  Otrajā daļā vecākiem bija iespēja praktiski izmēģināt dažādus spēka, līdzsvara un relaksācijas vingrojumus uz fitnesa bumbām. Visi šie vingrojumi stiprina ķermeņa posturālo muskulatūru un sekmē pareizas stājas veidošanos.

  Vecāki ar lielu interesi klausījās un uzdeva jautājumus, katrs no viņiem saņēma izsmeļošu atbildi un ieteikumus par sev interesējošo tēmu.


  Starptautisks seminārs

  „Iekļaujošās izglītības īstenošana Jelgavas 1. internātpamatskolā – attīstības centrā. Atbalsts izglītojamo kompeteņču attīstībā.”

  1. gada 20. oktobrī mūsu skolai bija iespēja uzņemt Baltkrievu kultūras un izglītības darbiniekus. Vairāk kā 30 delegācijas dalībnieki piedalījās seminārā, kurā guva zināšanas par iekļaujošās izglītības īstenošanu Jelgavas 1. internātpamatskolā – attīstības centrā. Ciemiņi guva pārliecību, ka liela loma ir interešu izglītībai skolēnu kompetenču pilnveidē. Viņi atzinīgi novērtēja, ka caur interešu izglītību tiek iepazīta latviešu un cittautu kultūra.

  Semināra tēmas:

  • Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra darbības virzieni, pieredze sekmīgas iekļaujošās izglītības īstenošanā;
  • atbalsta komanda, atbalsta pasākumi izglītojamo speciālo vajadzību nodrošināšanai;
  • interešu izglītība.

  Starptautisks seminārs

  „Iekļaujošā izglītība Latvijā. Atbalsts izglītojamo kompeteņču attīstībā.”

  2017.gada 19.septembrī skolā notika starptautisks seminārs, kurā piedalījās Ukrainas izglītības darbinieku delegācija. Semināra galvenais mērķis bija iepazīstināt kaimiņu valsts kolēģus ar iekļaujošās izglītības īstenošanu Latvijā.

  Semināra tēmas:

  • Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra darbības virzieni, pieredze sekmīgas iekļaujošās izglītības īstenošanā;
  • speciālās izglītības attīstības centrs – atbalsts izglītojamajiem, vecākiem un pedagogiem kvalitatīvas iekļaujošās izglītības īstenošanai;
  • atbalsta pasākumi izglītojamo speciālo vajadzību nodrošināšanai;
  • atbalsta komandas darba organizācija;
  • atbalsts izglītojamo kompeteņču attīstībā.

  Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar skolas atbalsta personāla darba specifiku, apskatīja skolas telpas. Delegācijas pārstāvji saņēma atbildes uz interesējošiem jautājumiem.


  Seminārs vecākiem – „Vecāku skoliņa”

  1. gada 15. septembra pēcpusdienā skolā notika informatīvi izglītojošs seminārs vecākiem. Semināru vadīja Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika.

  Semināra tēmas:

  • Izglītojamie ar speciālajām vajadzībām izglītības procesā;
  • Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centrs atbalsts izglītojamajiem, vecākiem;
  • Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra darbības virzieni;
  • Atbalsta pasākumi izglītojamo speciālo vajadzību nodrošināšanai;
  • Dažādi jautājumi.

  Vecāki piedalījās diskusijā, kā uzlabot bērnu integrēšanās procesu izglītības iestādēs, saņēma atbildes uz jautājumiem un atzinīgi novērtēja bērniem un vecākiem skolā pieejamos atbalsta pasākumus.