Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra darbības analīze

no 2017.gada 1. septembra līdz 2018.gada 31.maijam

Jelgavas 1. internātpamatskola – attīstības centrs sniedz metodisku, konsultatīvu un pedagoģisku palīdzību, atbilstoši pieprasījumam, gan Zemgales reģionā, gan Latvijas teritorijā, specializējoties kvalitatīva izglītības procesa, atbalsta pasākumu, metodiskas un pedagoģiskas palīdzības nodrošināšanā.

Jelgavas 1. internātpamatskola – attīstības centrs īsteno un specializējas 5 speciālās pamatizglītības programmās:

 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (kods 21015311),
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (kods 21015411),
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611),
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811),
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911).

Ar 2018. gada 1. septembri Jelgavas 1. internātpamatskola – attīstības centrs sāks īstenot 17. 05. 2018. gada licencētās 3 speciālās pirmsskolas izglītības programmas:

 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (kods 01015311),
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (kods 01015411),
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611).

Laika posmā no 2017. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. maijam attīstības centrs nodrošināja izglītojamo agrīno speciālo vajadzību diagnostiku:

 • Fiziskā funkcionālā stāvokļa izvērtēšanu un gaitas novērtējuma algoritmu;
 • Muskuļu funkcionālo testēšanu;
 • Kognitīvo procesu izpēti;
 • Minhenes funkcionālās diagnostikas testēšanu;
 • Ahenbaha uzvedības izvērtēšanu;
 • Agrīnās lasītprasmes attīstības rādītāju ar DIBELS Next testēšanu.

Jelgavas 1. internātpamatskola – attīstības centrs sniedza izglītības iestāžu pedagogiem, kā arī izglītojamajiem un viņu vecākiem konsultācijas, metodisku un pedagoģisku palīdzību speciālās izglītības programmu nodrošināšanā, piedāvājot individuālu metodisku un pedagoģisku palīdzību Zemgales reģiona teritorijā esošo citu izglītības iestāžu pedagogiem jautājumos par atbalsta pasākumu piemērošanu, individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādi un mācību sasniegumu dinamikas izvērtējumu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, sniedza konsultācijas citu izglītības izstāžu izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem:

 • Speciālā pedagoga konsultācijas;
 • Logopēda konsultācijas un diagnostiku;
 • Psihologa konsultācijas un diagnostiku;
 • Fizioterapeita konsultācijas;
 • Izglītības metodiķu konsultācijas;
 • Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu organizēšanu;
 • Konferences, semināru organizēšanu;
 • Informatīvi izglītojošus seminārus vecākiem;
 • Vecāku skoliņas;
 • Metodisko materiālu veidošanu;
 • Izglītojošus pasākumus par speciālās pedagoģijas jautājumiem pēc pieprasījuma.

Konsultācijas, pedagoģisko palīdzību un agrīno speciālo vajadzību diagnostiku sniedza Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra speciālisti:

 • Marika Cabija – paed., izglītības metodiķe, darba pieredze speciālajā pedagoģijā 12 gadi.
 • Ilze Šteinburga – Mg.paed., izglītības metodiķe, darba pieredze speciālajā pedagoģijā 21 gads, tiesības strādāt ar agrīnās lasītprasmes attīstības rādītāju DIBELS Next testu.
 • Līga Gutnika – Mg.paed., direktores vietniece metodiskajā darbā, darba pieredze speciālajā pedagoģijā 19 gadi.
 • Linda Rimgaile – Mg. paed., pedagoģiskā darba pieredze speciālajā pedagoģijā 19 gadi. Strādā pie fiziskā funkcionālā stāvokļa izvērtēšanas, motorās kontroles līmeņa kvalitātes analīzes, locītavu funkcionāliem testiem ar goniometru, gaitas novētrtējuma algoritma, muskuļu funkcionāliem testiem.
 • Agita Vimba – Mg.sc.psih., psihologs, pedagoģiskā darba pieredze speciālajā pedagoģijā 10 gadi, strādā ar agrīnās attīstības diagnostiku – Minhenes funkcionālās diagnostikas testu, Ahenbaha uzvedības izvērtēšanas sistēmu, kognitīvo procesu izpētes testēšanu.
 • Anita Stāvause – logopēde, pedagoģiskā darba pieredzes speciālajā pedagoģijā 27 gadi, tiesības strādāt ar agrīnās lasītprasmes attīstības rādītāju DIBELS Next testu, Fonēmu testu.
 • Indra Graudiņa – Mg.paed, speciālais pedagogs, pedagoģiskā darba pieredze speciālajā pedagoģijā 4 gadi.
 • Gunda Balode – Profesionāls maģistra grāds sabiedrības pārvaldē un sabiedrības pārvaldes vadītāja kvalifikācija, skolas direktore, pedagoģiskā darba pieredze speciālajā pedagoģijā 5 gadi.
 • Ginta Strade – Mg.paed., direktora vietniece mācību darbā, 29 gadu pedagoģiskā darba pieredze speciālajā pedagoģijā.

Attīstības centra speciālisti savā darbā pielieto daudzveidīgas diagnostikas metodes, kas ļauj

noteikt bērnu speciālās vajadzības un ieteikt nepieciešamos atbalsta pasākumus un korekcijas veidus.

No 2017. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. maijam Jelgavas 1. internātpamatskolas –attīstības centra speciālisti ir snieguši metodisku un pedagoģisku palīdzību Jelgavas, Olaines, Jūrmalas, Rīgas, Engures, Lielvārdes, kā arī Jelgavas nov. Elejas, Vilces un Ozolnieku nov. Salgales, Garozas un Teteles 65 pedagogiem jautājumos par atbalsta pasākumu piemērošanu, individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādi, mācību grūtību diagnosticēšanu, speciālās izglītības programmas ieteikšanu.

Attīstības centra speciālisti konsultējuši 81 izglītojamo vai viņa likumisko pārstāvi jautājumos par atbalsta pasākumu piemērošana izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, atgādņu sagatavošanu, izmantošanu, bērna speciālo vajadzību diagnostiku, vajadzību novērtēšanu no 23 Zemgales reģiona izglītības iestādēm.

Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra pedagogi ir izstrādājuši vairākus metodiskos materiālus:

 • “Izzini Latviju Latvijas simtgadi gaidot” – materiālu iespējams izmantot, gatavojoties Valsts pārbaudes darbam Latvijas vēsturē, kā arī papildinot izglītojamo zināšanas par savu valsti. Materiāls balstīts uz vizuāli- sensoro uztveri, izmantojot arī kinestētiskos elementus, kas palīdz izglītojamajiem uztvert un atpazīt informāciju.
 • “Izstāde -3D dabā” – materiāls veidots, lai rosinātu skolēnu interesi par dabaszinībām, attīstītu radošumu, padziļinātu izpratni par apgūstamo vielu un veidotu starppriekšmetu saikni. Praktiskā darbošanās veicina izpratni, telpisko domāšanu un pilnveido pētniecisko darbību bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem.
 • “Skolēni eksperimentē” – aicina skolēnus eksperimentēt, domāt radoši, apgūt ikdienas dzīvē nepieciešamas zināšanas un prasmes, praktiski darbojoties.
 • „Optiski līdzīgo burtu b un d nostiprināšana” – pedagogiem, kuri strādā ar izglītojamajiem ar redzes analīzes un sintēzes, kā arī telpiskās uztveres traucējumiem, kas izpaužas kā grafiski līdzīgu burtu jaukšana vai aizstāšana.

Pētniecības jautājumos Jelgavas 1. Internātpamatskola – attīstības centrs ir sadarbojies ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, Latvijas Stradiņa universitāti un Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti.

Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centrā 2017./2018.m.g. ir izstrādātas un novadītas 4 pedagogu profesionālas kompetences pilnveides programmas:

 • “Iekļaujošās izglītības sekmīga īstenošana izglītojamajiem ar dažādiem/vairākiem funkcionāliem traucējumiem” A (12.st.)
 • ,,Izglītojamo ar kustību traucējumiem un stājas vājumu iekļaušana sporta nodarbībās pirmsskolas un pamatskolas izglītības iestādēs” A (8.st.)
 • “Iekļaujoša un atbalstoša skola – zinātkārs un dzīvespriecīgs bērns.” A (6.st.)
 • „Atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām iekļaujošā vidē”, saskaņots VISC A (8.st.)

Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centrs tika noorganizējis vēl citus 11 izglītojoša satura pasākumus, kuros kopā ar pedagogu profesionālas kompetences pilnveides programmas kursiem un semināriem piedalījušies 322 interesenti.

Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centrs izglītības iestādes tīmekļvietnē un citos publiski pieejamos informācijas nesējos regulāri publisko informāciju par izglītības iestādes organizētajiem pasākumiem, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides piedāvājumiem, dalību projektos un citās aktivitātēs. 2017./18. mācību gadā Jelgavas 1. internātpamatskola – attīstības centrs informāciju ir publiskojis gan skolas mājas lapā, gan ”Jelgavas Vēstnesī”, gan ” Zemgales Ziņās”.

Jelgavas 1.internātpamtskola – attīstības centrs piedalās starptautiskos projektos, lai gūtu pieredzi inovatīva, kvalitatīva, mūsdienīga, kompetencēs balstīta mācību procesa nodrošināšanā. 2017./18. mācību gadā tiek realizēts International special education schools project „World of Arts“, lai iepazītu citu valstu pieredzi, dalītos ar saviem labās prakses piemēriem un sekmētu skolēnu pašizpausmi interešu izglītībā.

Centra pedagogi un atbalsta personāls 2018. gada 21. februārī piedalījās Lietuvas republikas “Jonišķu rajona, pedagoģijas un psiholoģijas centra” organizētā starptautiskā konferencē “Coopperation between educational institutions International methodological workshop- practical conference” “Opportunities for the finding”, kuras galvenā tēma bija veiksmīga sadarbība – skola, bērns, ģimene. Arī mūsu skolas metodiķi konferencē prezentēja to, kā notiek iekļaujošās izglītības īstenošana Latvijā, Jelgavas 1. internātpamatskolā – attīstības centrā un dalījās ar skolas labās prakses piemēriem.

Plānotais 2018./19. mācību gadā:

 1. Turpināt bērniem sniegt agrīno speciālo vajadzību diagnostiku neatkarīgi no izglītības ieguves vietas.
 2. Turpināt sniegt metodisku un pedagoģisku palīdzību ne mazāk kā 50 plānošanas reģiona teritorijā esošo citu izglītības iestāžu pedagogiem jautājumos par atbalsta pasākumu piemērošanu, individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādi un mācību sasniegumu dinamikas izvērtējumu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kā arī citos jautājumos par speciālās izglītības programmu realizēšanu.
 3. Turpināt sniegt konsultācijas ne mazāk kā 50 citu izglītības iestāžu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem neatkarīgi no izglītojamo izglītības ieguves vietas.
 4. Veidot metodiskos un atbalsta materiālus pedagogiem un skolēniem, lai sekmētu izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu izglītības apguves procesā.
 5. Piedalīties Erasmus + “Katrs skolēns ir svarīgs – specialā un iekļaujošā izglītība Eiropā”.
 6. Piedalīties ES struktūrfondu projektā Nr. 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”.
 7. Realizēt IZM pasūtījumu par mācību pakalpojumiem A programmu apguvei Zemgales reģiona vispārizglītojošo skolu pedagogiem.
 8. Turpināt organizēt informatīvi izglītojošus pasākumus par iekļaujošo izglītību un palīdzības iespējām izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārus, pasākumus izglītojamo ar speciālām vajadzībām likumiskajiem pārstāvjiem vai citām ieinteresētajām pusēm (biedrībām, sabiedriskām organizācijām).

(Publicēts: 15.06.2018.)