ATTĪSTĪBAS CENTRS / Tālākizglītības programma

Jelgavas 1. internātpamatskola – attīstības centrs

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursu piedāvājums:


,,Iekļaujošās izglītības sekmīga īstenošana izglītojamajiem ar dažādiem/vairākiem funkcionāliem traucējumiem"

A (12.st.)

Saskaņots 2017.gada 26 .oktobrī Nr.1-1/7454, saskaņojuma Nr.31

Mērķauditorija Vispārējās izglītības iestāžu pedagogi, interesenti

Programma ir veidota, lai padziļinātu vispārizglītojošo skolu pedagogu izpratni par izglītojamajiem ar dažādiem/vairākiem funkcionāliem traucējumiem. Pedagogiem būs iespēja pilnveidot savu profesionālo kompetenci mācību procesa organizēšanā izglītojamajiem ar dažādiem/vairākiem funkcionāliem traucējumiem. Tiks apgūtas pielietojamās pedagoģiskās metodes un darba organizācijas formas izglītojamajiem ar dažādiem/vairākiem funkcionāliem traucējumiem. Tiks pilnveidota prasme izstrādāt skolēnu individuālos attīstības plānus, veidot sadarbību ar atbalsta personālu, ģimeni.

Kursu tēmas:

Atgādņu gatavošana un pielietošana.

Atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar valodas traucējumiem. Valodas un runas traucējumu korekcija logopēda darbā.

Valodas un runas traucējumu izraisīto problēmu risināšana mācību procesā.

Prāta vingrošana un dinamiskās pauzes mācību procesa ietvaros.

Individuālo izglītības plānu sastādīšana un sekmīga realizēšana mācību procesā.

Izglītojamo psihoneiroloģisko traucējumu atpazīšana un ieteikumi emocionālās veselības stāvokļa uzlabošanai.

Izglītojamā individuālā un sociālā potenciāla realizēšana un integrācijas veicināšana mācību vidē.

 

Kontaktinformācija: Līga Gutnika- direktores vietniece metodiskajā darbā

Tālrunis 23274810, e – pasts Liga.Gutnika@izglitiba.jelgava@lv

Kursu beigās tiks izsniegta apliecība.

 

 ,,Izglītojamo ar kustību traucējumiem un stājas vājumu iekļaušana sporta nodarbībās pirmsskolas un pamatskolas izglītības iestādēs"

A (8.st.)

Saskaņots 2017.gada16.oktobrī Nr.1-1/429, saskaņojuma Nr.23

Mērķauditorija Vispārējās izglītības iestāžu un sākumskolas sporta pedagogi, interesenti

Programma ir veidota, lai padziļinātu vispārizglītojošo skolu sporta pedagogu izpratni par  fiziskās attīstības traucējumiem. Pedagogiem būs iespēja pilnveidot savu profesionālo kompetenci mācību procesa organizēšanā izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem. Tiks izskatītas un izpētītas pielietojamās pedagoģiskās metodes un darba organizācijas formas bērniem ar kustību traucējumiem un stājas vājumu.

Kursu tēmas:

Bērnu mugurkauls un stājas veidošanās pamati, ārstēšanas metodes.

Pareizas stājas iemaņu veidošana, ikdienas profilakse.

Bērna balsta un kustības aparāta izmeklēšana, muskuļu testēšana.

Individuālo vingrojumu kompleksa sastādīšana.

Stājas korekcijas vingrojumi ar un bez sporta inventāra.

Fiziskie vingrinājumi un vingrojumi mācību procesā izglītojamo stājas attīstīšanai un nostiprināšanai.

Vispārattīstošās fiziskās aktivitātes pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādēs.

Kontaktinformācija: Līga Gutnika- direktores vietniece metodiskajā darbā

Tālrunis 23274810, e –pasts Liga.Gutnika@izglitiba.jelgava@lv

Kursu beigās tiks izsniegta apliecība.