ATTĪSTĪBAS CENTRS / Konsultācijas

Pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 1. internātpamatskola-attīstības centrs” atbalsta personāla konsultācijas pedagogiem, izglītojamajiem vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem

Pieteikšanās konsultācijām pa tālruni 23274810

Speciālista vārds,
uzvārds
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Direktore
Gunda Balode
16:00-18:00
Direktora vietniece
izglītības jomā
Ginta Strade
16:00-18:00
Direktores vietniece
metodiskajā darbā
Līga Gutnika
08:30-10:30 16:00-18:00
Izglītības metodiķe
Marika Cabija
08:00-10:00 08:00-11:00
Psihologs
Agita Vimba
08:30-16:30
Logopēds
Anita Stāvause
15:30-16:30 15:00-16:30
Speciālais pedagogs -
montesori pedagogs
Indra Graudiņa
13:00-14:00 10:00-11:00
Ārsts pediatrs
Ilze Trepša
17:00-18:00 11:00-12:00
Fizioterapeits
Linda Rimgaile
17:00-18:00 11:00-12:00
Sociālais pedagogs
Skaidrīte Krastiņa
08:00-11:00 12:00-15:00 11:00-15:00


ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM:

 • Speciālistu individuālas konsultācijas un individuālas nodarbības (sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds, psihologs, fizioterapeits, ārsts u.c.);
 • Individuālo vajadzību novērtēšana un diagnostika, rehabilitācijas pasākumu plāna izveide un īstenošanai;
 • Pirmā medicīniskā palīdzība un atbalsts dažādu ar fizisko un garīgo veselību saistītu situāciju risināšanā;
 • Regulāra uzraudzība ārstējošā ārsta nozīmēto medikamentu un palīglīdzekļu lietošanai;
 • Regulāri profilaktiski pasākumi, lai novērstu infekcijas slimību izplatīšanos skolā;
 • Ārstnieciskā vingrošana, baseins, fizikālās terapijas procedūras;
 • Lekcijas un diskusijas izglītojamajiem par dažādām ar veselību, saskarsmi un personīgo atbildību saistītām tēmām;
 • Dažādi izklaidējoši, attīstoši, izglītojoši un radoši pasākumi un interešu pulciņi skolā.


ATBALSTS VECĀKIEM:

 • Individuālas speciālistu konsultācijas Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada, Ozolnieku novada izglītojamo ar valodas, mācīšanās, garīgās un fiziskās traucējumiem vecākiem;
 • Individuālas konsultācijas par izglītojamā veselības stāvokli bērna ārstniecības un rehabilitācijas plāna izstrādei un īstenošanai;
 • Vienošanās ar vecākiem par individuālajām vingrošanas nodarbībām) un fizikālās terapijas procedūrām;
 • Vecāku izglītošana un atbalsts skolas organizētajās “Vecāku skoliņas” tematiskajās lekcijās un konsultācijās par veselības jautājumiem;
 • Konsultācijas par darba paņēmieniem un izmantojamajiem materiāliem mājās izglītojamajiem ar valodas un lasīšanas traucējumiem;
 • Konsultācijas par atgādņu gatavošanu un lietošanu, atbalsta pasākumiem un to pielietošanu ikdienas mācību procesā un pārbaudes darbos;
 • Speciālistu izstrādāti ieteikumi izglītojamo emocionālās un fiziskās veselības stāvokļa uzlabošanai.


ATBALSTS PEDAGOGIEM UN CITIEM SPECIĀLISTIEM:

 • Pedagogu izglītošana par aktualitātēm nozarē, par dažādu ar izglītojamo veselības stāvokļa uzlabošanu saistītiem jautājumiem;
 • Skolas pedagoģiskie konsīliji;
 • Profesionālās pilnveides kursi;
 • Metodiskās komisijas, to ieteikumi un izstrādātie materiāli lietošanai darbā ar izglītojamajiem;
 • Semināri ar dažādu pilsētas pedagoģisko iestāžu vadītājiem un darbiniekiem, lai izskaidrotu ar kādām metodēm un procedūrām skolā tiek sasniegta izglītojamā pilnīga atveseļošanās vai arī, ja tas nav iespējams, izglītojamais realizē savu optimālo fizisko, garīgo un sociālo potenciālu un integrējas sev piemērotā vidē.
 • Atbalsta pasākumu noteikšana ikdienas mācību procesā un pārbaudes darbos izglītojamajiem ar valodas traucējumiem;
 • Atbalsta pasākumu efektivitātes analīze visa mācību gada garumā;
 • Konsultācijas par darbu klasē un pārbaudes darbu veidošanu;
 • Labās prakses piemēri, metodiskās dienas ar atklātajām stundām un pieredzes apmaiņas pasākumi.