ATTĪSTĪBAS CENTRS

 

 

Jelgavas 1. internātpamatskolas - attīstības centrs ir izglītības iestāde, kura piedāvā speciālās pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar fiziskiem, somatiskiem, mācīšanās un garīgās attīstības traucējumiem. http://www.jelgava1isk.lv/

Sniedzam bezmaksas individuālas konsultācijas (izglītības metodiķi, speciālais pedagogs un speciālais pedagogs, kas strādā pēc Montesori metodes, logopēds, psihologs, sociālais pedagogs, fizioterapeits, ārsts u.c.), metodisku un pedagoģisku palīdzību kvalitatīvas iekļaujošās izglītības nodrošināšanai citu izglītības iestāžu izglītojamiem, vecākiem un pedagogiem.

Izmantotie speciālo vajadzības diagnostikas instrumenti:


· Fiziskā funkcionālā stāvokļa izvērtēšanas tests. Gaitas novērtējuma algoritms. Muskuļu funkcionālie testi.

· Kognitīvo procesu izpētes testi.

· Agrīnās lasītprasmes attīstības rādītāju DIBELS Next tests

· Ahenbaha uzvedības izvērtēšanas sistēma.

 

 

Ikviens interesents ir aicināts pieteikties, zvanot pa tālruņa numuru 23274810 vai rakstot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , norādot interesējošos jautājumus.

Konsultāciju laiki:

http://www.jelgava1isk.lv/index.php/atbalsts/konsultacija


Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides bezmaksas tālākizglītības kursu A programmas :


No 2018.gada augusta līdz novembrim Jelgavas 1.internātpamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju realizē divas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas:


,,Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana." A(8.st.)


Programma ir veidota, lai paaugstinātu pedagogu profesionālās kompetences par pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšanu mācību procesā bērniem ar dažādiem/vairākiem funkcionālajiem traucējumiem. Iespēja pedagogiem praktiski darboties un dalīties pieredzē, pilnveidot un izmēģināt dažādas darba metodes, kas ir atbilstošas bērna prasmju līmenim. Aktualizēt alternatīvās komunikācijas metodes un bērnu sensoro spēju attīstības īpatnības.

Kursu tēmas:

Bērnu vecumposmu raksturojums un attīstības uzdevumi

Bērnu emocionālā veselība, profilakse un ieteikumi emocionālās veselības stāvokļa uzlabošanai.

Prāta vingrošana un dinamiskās pauzes mācību procesā.

Sensomotoro spēju attīstības īpatnības

Mācību nodarbība ar Montesori materiāliem- atbalsts izglītojamajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.

Bērnu sociālo un emocionālo kompetenču attīstīšana, izmantojot ķermeņa apzināšanās un relaksācijas vingrinājumus.


„ Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām” A(8.st.)


Programma veidota kā atbalsts iekļaujošās izglītības aspektu nodrošināšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām pedagoģiskā procesa mērķtiecīgai plānošanai organizēšanai un vadīšanai. Programma veicinās dziļāku izpratni par iekļaujošo izglītību, aktualizēs labās prakses piemērus. Pedagogiem tiks piedāvātas praktiskas idejas un metodiskie paņēmieni, lai organizētu un vadītu pedagoģisko darbību, izprotot katra skolēna individuālās vajadzības. Pedagogiem būs iespēja, strādājot praktiski, apgūt jaunas darba metodes bērnu vispārējās attīstības veicināšanā.

Kursu tēmas:

Dažādi mācīšanās un attīstības traucējumu veidi, izglītojamo speciālās vajadzības un izpausmes. Situāciju analīzes

Izglītojamo diagnostikas metodes, atbilstoša korekcija un mācību darba plānošana.

Atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām

Atgādņu gatavošana un izmantošana

Individuālo izglītības plānu veidošana un sekmīga realizēšana mācību procesā.

Kursos aicināti piedalīties Zemgales reģiona vispārējās izglītības iestāžu pedagogi, lai paaugstinātu profesionālo kompetenci iekļaujošas izglītības realizēšanā un darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir dažādas speciālas vajadzības.

Kontaktinformācija: Līga Gutnika,

tālrunis 23274810,

e –pasts- Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Uz tikšanos Jelgavas 1.internātpamatskolā – attīstības centrā!


 

 

 

 

Mācību gada noslēguma seminārs

2018. gada 13. jūnijā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā notika mācību gada noslēguma seminārs Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu pedagogiem. Seminārā piedalījās arī novada un citu pašvaldību izglītības iestāžu darbinieki.

Mācību gada noslēguma semināra galvenā tēma bija atskats uz šajā mācību gadā pilsētā paveikto ceļā uz kompetenču pieeju. Labajā praksē un pieredzē kompetenču pieejā dalījās pilsētas pilotiestādes- Jelgavas Valsts ģimnāzija un PII „Kamolītis”.

Vēlāk ikvienam semināra dalībniekam bija iespēja piedalīties kādā no meistarklasēm vai radošajām darbnīcām.

Arī mūsu skolas logopēde Anita Stāvause un izglītības metodiķe Ilze Šteinburga seminārā vadīja divas darbnīcas „Atbalsta pasākumi skolēniem mācību procesā”.

Radošās darbnīcas dalībnieki ne tikai uzklausīja un uzdeva jautājumus, bet arī paši aktīvi piedalījās diskusijā un dalījās savā pieredzē, kā īstenot atbalsta pasākumus ikdienas mācību darbā. Tika apspriesta mācību procesa organizācija izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, atgādņu veidošana, izmantošana, pielāgojumi pārbaudes darbos, piedāvāti praktiski uzdevumi.

Ieguvums katram no radošās darbnīcas dalībniekiem - papildināta pieredze, gūtas jaunas idejas, kuras izmantot savā turpmākajā darbā. Galvenā atziņa - šādas pieredzes apmaiņas un dalīšanās labajā praksē būtu nepieciešams organizēt daudz biežāk un regulāri visa mācību gada laikā.


 

 

 

Pieredzes apmaiņa

Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā

 

 

 

3. maijā vairāki Jelgavas 1.internātpamatskolas – attīstības centra pedagogi devās pieredzes apmaiņā uz Rīgas 5. internātpamatskolu – attīstības centru, lai papildinātu zināšanas, kā strādāt ar izglītojamajiem ar autiskā spektra traucējumiem un komunikācijas grūtībām.

Skolā mūs laipni sagaidīja un uzņēma direktora vietniece metodiskajā darbā Ieviņa Vanaga un direktora vietniece izglītības jomā Madara Ančereviča.

 

Apvienotās 1. - 3. klases skolotāja Iveta iepazīstināja ar prezentāciju par skolu, tajā apgūstamajām izglītības programmām un dienas kārtību skolēniem.


 

 

Mūsu skolas pedagogiem bija iespēja vērot arī rīta cēliena atklāto nodarbību šajā klasē, kuru vadīja skolotājas Iveta un Junita, kā arī iepazīties ar vairākiem mācību materiāliem, kuri tiek izmantoti mācību darbā.


 

 

 

Ļoti vērtīga bija diskusija, vairāk kā stundas garumā, kurā direktora vietnieces dalījās savā pieredzē par darbu, tā organizāciju un metodēm ar izglītojamajiem ar autiskā spektra traucējumiem, kā arī par to, kā veidot pozitīvu sadarbību ar skolēnu vecākiem. Mūsu skolas pedagogiem bija iespēja uzdot un saņemt atbildes uz sevi interesējošiem jautājumiem.

 


 

 


 

 

Seminārs vispārizglītojošo skolu atbalsta komandu speciālistiem Jelgavas 1. internātpamatskolā- attīstības centrā.


2018. gada 23.martā VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Jelgavas 1.internātpamatskolu – attīstības centru organizēja semināru vispārizglītojošo skolu atbalsta komandu speciālistiem.

Uz semināru, kas  notika Jelgavas 1.internātpamatskolā – attīstības centrā bija ieradušies vairāk kā 60 interesentu, no dažādām Latvijas vispārizglītojošajam skolām. Semināra galvenais akcents bija iekļaujošā izglītība un tās veiksmīga realizācija vispārizglītojošā skolā.

Semināru atklāja Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļas vadītāja Mudīte Reigase, kura runāja par aktualitātēm iekļaujošajā izglītībā, jaunākajām tendencēm speciālās izglītības jomā, informēja par plānotajām izmaiņām Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā.

Semināru turpināja Jelgavas 1.internātpamatskolas – attīstības centra speciālisti. Direktora vietniece izglītības jomā Ginta Strade iepazīstināja ar skolas pieredzi iekļaujošās izglītības īstenošanā, uzsvēra, ka skolas galvenais uzdevums ir veicināt ikviena izglītojamā spēju attīstību.

Direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika pastāstīja par attīstības centra sniegto atbalstu citu izglītības iestāžu pedagogiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem. iespēju apmeklēt profesionālās pilnveides kursus, seminārus un piedalīties attīstības centra rīkotajās metodiskajās dienās.

Līga Gutnika vēlreiz atgādināja par iespēju pedagogiem saņemt bezmaksas konsultācijas darbā ar izglītojamajiem ar dažādām speciālajām vajadzībām mācību procesa sekmīgai īstenošanai.

Seminārā tika uzsvērts, ka ļoti svarīga ir bērnu agrīnā diagnostika un iespēja laicīgi saņemt nepieciešamo atbalstu. Arī šo pakalpojumu bez maksas piedāvā Jelgavas 1.internātpamatskolas – attīstības centra speciālisti.

Logopēde Anita Stāvause dalījās pieredzē par atbalsta pasākumiem izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām un atbalsta komandas darbu skolā. Lielu interesi izraisīja A. Stāvauses piedāvātās atgādnes dažādiem mācību priekšmetiem.

Fizioterapeite Linda Rimgaile iepazīstināja klātesošos ar rehabilitācijas pasākumiem un metodēm izglītojamo veselības uzlabošanai skolā.

Psiholoģe Agita Vimba runāja par vecāku lomu un līdzdalību bērnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanai izglītības apguvē.

 

Semināra noslēgumā VISC un Jelgavas 1.internātpamatskolas – attīstības centra speciālisti atbildēja uz semināra dalībnieku jautājumiem, kā arī visi interesenti tika iepazīstināti ar skolu.  Galerija.


 

 

 

KONFERENCE

Iekļaujoša un atbalstoša skola-dzīvespriecīgs un zinātkārs bērns

 

Jelgavas 1. internātpamatskola- attīstības centrs

sadarbībā ar

Latvijas Universitāti

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju

2018. gada 12. aprīlī

Institūta iela 4, Jelgava

 

Konferences tēmas:

Jaunākās tendences un aktualitātes Latvijā iekļaujošās un speciālās izglītības kontekstā.

Iekļaujošās izglītības piemēri- starptautiskā pieredze.

Izglītojamo psiho emocionālās veselības veicināšana, atbalsts pozitīvai uzvedībai.

Konferencē tiks piedāvātas 10 radošās darbnīcas un praktikumi.

  • Motivācijas veidošana, praktiskie uzdevumi un piemēri
  • Metodes iekļaušanās komandas darbam
  • Mūzikas terapijas metožu un praktisko paņēmienu izmantošana darbā ar bērniem
  • Sajūtu darbnīca
  • Logoritmikas un spēļu elementi bērnu valodas attīstībai
  • Kultūras izpratne un pašizpausme - radošo darbu vācelīte
  • Starpdisciplinārā sadarbība - skolēnu pētniecisku prasmju attīstīšanai
  • Vingrinājumi un vingrojumi mācību procesā izglītojamo stājas attīstīšanai un nostiprināšanai
  • Atbalsta pasākumu piemērošana skolēniem ar dažādiem/vairākiem funkcionāliem traucējumiem sākumskolas posmā
  • Mācību nodarbība ar Montesori materiāliem –atbalsts skolēniem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.

Kontaktinformācija: Līga Gutnika, direktora vietniece metodiskajā darbā, tel.- 23274810
 

Seminārs vispārizglītojošo skolu atbalsta komandu speciālistiem

 

2018. gada 23.martā

VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Jelgavas 1.internātpamatskolu – attīstības centru organizē semināru vispārizglītojošo skolu atbalsta komandu speciālistiem.

Seminārs notiks Jelgavas 1.internātpamatskolā – attīstības centrā, semināra sākums plkst.10.00.

Uz semināru aicinām pieteikties vispārizglītojošo skolu atbalsta komandu speciālistus, vienu pārstāvi no skolas. Lai pieteiktos semināram, lūdzam rakstīt

e-pasta vēstuli uz adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , nosaucot skolu, pedagoga vārdu, uzvārdu un personas kodu (apliecības izgatavošanai). Kad semināra dalībnieku grupa būs nokomplektēta, dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta.

Gaidīsim Jūs mūsu seminārā!

 

Seminārā darba kārtība
 

 

 

 

 

Metodiskā diena

 

2018. gada 14. martā Jelgavas 1. internātpamatskolas - attīstības centra metodiķi vadīja metodisko dienu Ozolnieku novada Garozas pamatskolas pedagogiem.

Izglītības metodiķe Ilze Šteinburga dalījās pieredzē par tēmām, kuras šobrīd pamatskolas pedagogiem ir aktuālas.

Metodiskās dienas tēmas:

· atbalsta pasākumi mācību procesā izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām un traucējumiem;

· ieteikumi mācību sasniegumu vērtēšanā un darba lapu sagatavošanā;

· labās prakses piemēri;

· dažādi jautājumi.

Pedagogiem tika sniegts ieskats, kam un kā mācību procesā nepieciešams sniegt atbalsta pasākumus, kuri speciālisti tiek iesaistīti atbalsta pasākumu nodrošināšanā, kā arī iespējamie atbalsta pasākumu veidi, individuāli izvērtējot katra izglītojamā speciālās vajadzības.

Ilze Šteinburga dalījās ar labās prakses piemēriem pārbaudes darbu veidošanā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Garozas pamatskolas pedagogi aktīvi piedalījās diskusijās, uzdeva jautājumus un labprāt dalījās savā pieredzē, īstenojot atbalsta pasākumus ikdienas darbā.

Iegūtās zināšanas palīdzēs pedagogiem atrast individuālu pieeju un sniegt piemērotus atbalsta pasākumus ikvienam izglītojamajam mācību procesā, lai gūtu pozitīvus rezultātu.

Direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika sniedza informāciju par Jelgavas 1. internātpamatskolas - attīstības centra piedāvātajām atbalsta iespējām citu Zemgales reģiona izglītības iestāžu pedagogiem, vecākiem un izglītojamajiem, kā arī informēja par tuvākajiem pasākumiem.

Noslēgumā ikvienam interesentam tika sniegta individuāla konsultācija.


 

Starptautiska konference Jonišķos

2018. gada 21. februārī mūsu skolas pedagogi un psihologs devās uz starptautisku konferenci Lietuvā,

kuras galvenā tēma bija veiksmīga sadarbība – skola, bērns, ģimene.

 

Konferencē piedalījās pārstāvji no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas.

Konference iesākās ar krāšņu “Saules skolas” muzikālu priekšnesumu, kurā piedalījās skolēni, vecāki un pedagogi. Tajā atspoguļojās konferences galvenais mērķis.

 

 

Konferences pirmajā daļā visu trīs valstu pārstāvji stāstīja par speciālās un iekļaujošās izglītības īstenošanu Baltijas valstīs. Tika runāts arī par to, kādu atbalstu iespējams saņemt skolēniem, vecākiem un pedagogiem.

Dalībnieki dalījās ar savu skolu labo praksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arī mūsu skolas metodiķi Līga Gutnika un Marika Cabija konferencē prezentēja to, kā notiek iekļaujošās izglītības īstenošana Latvijā, Jelgavas 1. internātpamatskolā – attīstības centrā un dalījās ar skolas labās prakses piemēriem.

Pārtraukumā starp sesijām visiem konferences dalībniekiem tika dota iespēja apskatīt Saules skolu un pie tās esošo dienas centru, kuru ikdienā apmeklē personas ar garīgās attīstības traucējumiem.

Otrajā konferences daļā 23 Lietuvas skolu pedagogi kopā ar vecākiem un skolēniem prezentēja savu labo praksi sadarbības jomā, kas ir sekmējusi izglītojamo ar speciālajām vajadzībām attīstību un integrēšanos sabiedrībā.

 


 

 

 

 

 

 

 

Katrs konferences dalībnieks papildināja savu pieredzi un guva jaunas idejas, kuras varēs izmantot savā turpmākajā darbā.

 


 

Informatīvi izglītojošs seminārs

2018. gada 11. janvārī Jelgavas 1. internātpamatskola-attīstības centrs organizēja informatīvi izglītojošu semināru Ozolnieku novada Salgales pamatskolas pedagogiem.

 

Psiholoģe Agita Vimba lasīja lekciju un dalījās pieredzē par tēmām, kas ir aktuālas Salgales pamatskolas pedagogiem.

 

 

Semināra tēmas:

· mācīšanās traucējumi, to atpazīšana;

· skolas atbalsta personāls izglītojamo speciālo vajadzību nodrošināšanai;

· labās prakses piemēri;

· dažādi jautājumi.

Pedagogi klausoties lekciju, mācījās saskatīt un atpazīt mācīšanās traucējumus, lai izglītojamajam savlaicīgi sniegtu palīdzību piesaistot nepieciešamos speciālistus. Pedagogi nostiprināja savas zināšanas par mācību procesa specifiku un nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Psiholoģe Agita dalījās ar Jelgavas 1. internātpamatskolas-attīstības centra labās prakses piemēriem, par pedagogu un vecāku sadarbību, par vecāku motivēšanu iesaistīties izglītības procesā, lai mazinātu izglītojamā mācīšanās traucējumus.

Tika arī runāts par skolas sadarbības veidošanu ar institūcijām (sociālo dienestu).

Tupinot diskusijā tika analizētas vairākas ikdienas situācijas, kas saistītas ar izglītojamā uzvedības problēmām, kas rodas izglītojamā mācīšanās traucējumu dēļ un kāda varētu būt pedagoga rīcība šajās situācijās, un kādu atbalstu varēt sniegt atbalsta komanda.


Aplūkot šeit.


 

 

 

 

vairāk spiest šeit

 

 


 

Metodiskā diena - Tukuma internātpamatskolas pedagogiem!

2017. gada 6.decembrī Jelgavas 1. internātpamatskolā-attīstības centrā viesojās Tukuma internātpamatskolas pedagogi, lai gūtu pieredzi un jaunas zināšanas par iekļaujošo izglītību.

Ciemiņus ar tautas dejām priecēja mūsu skolas jaunie dejotāji un 9. klases meitenes ar savu priekšnesumu.

Pēc  priekšnesumiem ciemiņiem bija iespēja apskatīt “Adventes vainagu” konkursa darbus un piedalīties balsošanā.

Metodiskās dienas galvenās tēmas bija Jelgavas 1.internātpamatskolas-attīstības centra darbības virzieni, iekļaujošās izglītības īstenošana skolā un atbalsta komandas veiksmīga sadarbība izglītojamo speciālo vajadzību nodrošināšanai.

Otrajā daļā pedagogi devās vērot mācību stundas.

Montesorī kabinetā kolēģus laipni sagaidīja mūsu skolas speciālais pedagogs Indra Graudiņa, kas iepazīstināja ar sava darba specifiku strādājot ar bērniem, kuri mācās pēc izglītības programmām (21015611, 21015811, 21015911).

Daļa pedagogu devās pie speciālā pedagoga Jautrītes Kokinas, lai vērotu matemātikas stundu 8., 9. klases skolēniem

Arī pēc mācību stundas viņa sniedza atbildes uz kolēģu uzdotajiem jautājumiem par  individuālo pieeju katram izglītojamajam mācību procesā un demonstrēja pašas gatavotos mācību materiālus.

Daļa Tukuma pedagogu devās uz speciālā pedagoga Leldes Dombrovskas un Māras Miķelsones latviešu valodas stundu.

Šeit ciemiņi ne tikai vēroja stundas gaitu, bet arī paši aktīvi iesaistījās burtiņa “S” apgūšanā.

Pie speciālā pedagoga Līgas Pērkones varēja iepazīties ar to kā norit individuālais darbs ar izglītojamajiem.

 

Metodiskās dienas ietvaros ciemiņi iepazinās ar skolu un tās plašajām atbalsta pasākumu iespējām, kā arī izbaudīja relaksāciju sajūtu telpā.


 

 

Aicinām pieteikties pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursos: ,,Izglītojamo ar kustību traucējumiem un stājas vājumu iekļaušana sporta nodarbībās pirmsskolas un pamatskolas izglītības iestādēs" A (8.st.)


Kursi notiks 2018.gada 4.janvārī,Jelgavas 1.internātpamatskolā- attīstības centrā no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Kursu tēmas: Bērnu mugurkauls un stājas veidošanās pamati, ārstēšanas metodes.

Pareizas stājas iemaņu veidošana, ikdienas profilakse.

Bērna balsta un kustības aparāta izmeklēšana, muskuļu testēšana.

Individuālo vingrojumu kompleksa sastādīšana.

Stājas korekcijas vingrojumi ar un bez sporta inventāra.

Fiziskie vingrinājumi un vingrojumi mācību procesā izglītojamo stājas attīstīšanai un nostiprināšanai.

Vispārattīstošās fiziskās aktivitātes pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādēs.


Pieteikšanos veikt līdz 28.12.2017. (vietu skaits grupā ir ierobežots),

Kontaktinformācija: Līga Gutnika, tālrunis 23274810, e -pasts  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Kursu beigās tiks izsniegta apliecība.

Lai noskaidrotu sīkāku informāciju, lūdzu, zvaniet 23274810 vai rakstiet
Uz tikšanos, Jelgavas 1.internātpamatskola- attīstības centrs.
Pieteikties: https://goo.gl/forms/6bVGJVmFt0F28s4v1


 


 

Baltkrievu kultūras un izglītības darbinieku

viesošanās Jelgavā

„Baltkrievu kultūras dienas Jelgavā 2017” notiek jau vienpadsmito gadu pēc kārtas. No 16. līdz 20. oktobrim pilsētā notika vairāki pasākumi, kas popularizēja baltkrievu kultūru. Varēja apskatīt divas mākslas un amatniecības darbu izstādes “Baltkrievu daiļrades pērles” JPDA Sabiedrības integrācijas pārvaldē un “Baltijas baltkrievu mākslinieku noskaņā” Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā .

Arī mūsu skolai bija iespēja un liels prieks uzņemt ciemiņus no Baltkrievijas. Delegācijas dalībnieki piedalījās seminārā, kurā guva zināšanas par iekļaujošās izglītības īstenošanu Jelgavas 1. internātpamatskolā - attīstības centrā. Ciemiņi guva pārliecību, ka liela loma ir interešu izglītībai skolēnu kompetenču pilnveidē. Viņi atzinīgi novērtēja, ka caur interešu izglītību tiek iepazīta latviešu un cittautu kultūra.


„Baltkrievu kultūras dienas Jelgavā 2017” noslēdzās ar skaistu koncertu “Mūsu ciemā…” («А у нашым сяле…» ) Jelgavas kultūras namā.Ukrainas delegācijas viesošanās Jelgavā

Jelgavā viesojās izglītības darbinieku delegācija no Ukrainas. Savas viesošanās laikā delegācija apmeklēja Jelgavas izglītības pārvaldi un vairākas Jelgavas pašvaldības izglītības iestādes. Viņi iepazinās ar mūsu pilsētas plašo izglītības piedāvājumu un iespēju klāstu.

19.09.2017. Ukraiņu delegācija piedalijās skolas rīkotajā starptautiskajā seminārā, kurā svarīgākās tēmas bija: iekļaujošā izglītība izglītības iestādēs Latvijā un atbalsts izglītojamo kompeteņču attīstībā.

Direktore Gunda Balode dalijās pieredzē par Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra darbu un iekļaujošās izglītības īstenošanu skolā un tendencēm valstī.

Direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika uzskatāmi prezentēja atbalsta pasākumu piedāvājumu un to īstenošanu skolā.

Ciemiņus priecēja arī muzikāli priekšnesumi.

Mēs esam lepni par savas tautas folkloru.

Skolotājas Natālija Freimane un Ina Broma kopā ar skolas folkloras pulciņa bērniem skandēja latviešu tautas dziesmas.

Muzikas skolotājs Ingus Leilands, skolas jaunie ģitāristi ar meiteņu solo izpildījumu pārsteidza ciemiņus ar savām prasmēm un skaisto priekšnesumu.

Noslēdzot semināru Ukrainas delegācija ar interesi izstaigāja skolas telpas.

Sajūtu telpa


Metodiskā diena Koknesē

Iesākot jauno mācību gadu, 12. septembrī Jelgavas 1.internātpamatskolas – attīstības centra administrācija un skolas atbalsta personāls devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Kokneses internātpamatskolu – attīstības centru, lai gūtu pieredzi par attīstības centra darbību un sekmētu skolu sadarbības iespējas.

Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs atrodas skaistā vietā netālu no Kokneses, skolai ir plašas, izremontētas telpas un iekopta teritorija. Mūsu delegāciju laipni uzņēma skolas direktore Dagmāra Isajeva, direktores vietniece metodiskajā darbā Elīna Ivanāne un izglītības metodiķe Inese Svence.

Pirmajā daļā tikām iepazīstināti ar skolas vēsturi, darbības virzieniem un iekļaujošās izglītības īstenošanu skolā. Pedagogi un izglītojamie aktīvi piedalās vairākos projektos. Dodoties ekskursijā pa skolu apskatījām bibliotēku, datorklases, sajūtu telpu, pirmsskolas izglītības klasītes un citas skolas telpas, kuras ir mūsdienīgi iekārtotas ar plašu mācību materiālu klāstu.

Metodiskā darba vadītāja Elīna Ivanāne prezentēja attīstības centra darbības virzienus – atbalsta pasākumu īstenošanu, kursu, semināru organizēšanu un iepazīstināja ar izstrādato metodisko materiālu.

Tika diskutēts par aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar mācību, audzināšanas procesu, kā arī vienojāmies par turpmākas sadarbības un informācijas apmaiņas nepieciešamību. Veiksmīga sadarbība starp izglītības iestādēm sekmē atbalsta pasākumu organizēšanu un sniegšanu Zemgales reģionā.

 

Paldies kolēģiem par atsaucību un jauko uzņemšanu!